Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel verilerin korunması QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’NİN (“QUA GRANITE”) temel prensipleri arasındadır. QUA GRANITE Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK/Kanun”) uyum sürecini büyük bir özenle yürütmekte ve Kanun başta olmak üzere ilgili tüm yasal mevzuatlarda yer alan yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), KVKK ve kişisel verilere ilişkin tüm yönetmelikler ve diğer yasal mevzuatlara uygun olarak, bu alandaki uluslararası düzenleme ve yol gösterici belgeler gözetilerek hazırlanmıştır.

QUA GRANITE kişisel verileri koruma bilincinin sağlanması amacıyla çalışanlarına gerekli eğitimleri vermektedir.

 

 1. 1. POLİTİKANIN AMACI

Bu politika QUA GRANİTE tarafından, Kanun’un 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla, şirket bünyesinde ve şubelerinde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve verilerin korunmasına yönelik alınan güvenlik önlemlerine ilişkin veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Ayrıca bu politikada veri sahiplerinin Kanun’un 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerine ilişkin en şeffaf şekilde bilgilendirilmesi de amaçlanmaktadır.

 

 1. 2. POLİTİKANIN KAPSAMI

Bu Politika çalışan, stajyer, çalışan/stajyer adayı, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, tedarikçi, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer 3. Kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla QUA GRANITE ve şubeleri bünyesinde işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.

 

 1. 3. TANIMLAR

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İlgili kişi/Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İrtibat Kişisi: Veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir.

 

 1. 4. TEMEL İLKELER

QUA GRANITE kişisel verilerin Anayasa’nın 20. Maddesi başta olmak üzere KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmesini ve korunmasını sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket eder.

4.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma İlkesi

QUA GRANITE ilgili kişilerin makul beklentilerini dikkate alarak, veri işleme amacının dışına çıkmadan mümkün olan en az miktarda veri işlemektedir. Veri işleme faaliyetinin ilgili kişi için şeffaf olması için özenle gösterir ve bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirir.

4.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olma İlkesi

QUA GRANITE kişisel verilerin doğru ve güncel olmasına önem vermektedir.

4.3. Kişisel Verileri Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme İlkesi

QUA GRANITE kişisel verileri kesin, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. QUA GRANITE kişisel verileri ilgili kişiye belirttiği amaçlar haricinde hiçbir amaçla kesinlikle işlememektedir.

4.4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi

QUA GRANITE veri işleme faaliyetini sadece amacın gerçekleştirilmesi için yeterli ve gerekli olan verilerle sınırlı tutmaktadır. Amacın gerçekleştirilmesine elverişli olmayan ve ihtiyaç duyulmayan verilerden kaçınmaktadır.

4.5. Kişisel Verilerin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi

QUA GRANITE kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza etmektedir. Öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

***Süreç Bazlı Veri Saklama Sürelerine İlişkin Tablo

Süreç

Saklama Süresi

İş Kanunu Kapsamında Saklanan Özlük Dosyasına İlişkin Veriler

Çalışanın işten ayrılmasından itibaren 10 yıl

İş Başvurusu/Staj Başvurusu Değerlendirme Sürecine İlişkin Veriler

Başvuru tarihinden itibaren maksimum 1 yıl

Sözleşmesel İlişkilerin Yürütülmesi

Sözleşmenin Sona Ermesini Takiben 10 Yıl

Kamera Kayıtları

1 ay

Ziyaretçi kayıtları

2 yıl

Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

 

1 yıl

Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler

Hukuki İlişki Sona Erdikten Sonra 10 yıl

Müşterilere İlişkin Veriler

Hukuki İlişki Sona Erdikten Sonra 10 yıl

Etkinlik ve Organizasyonlarda Edinilen Görsel ve İşitsel Kayıtlar

10 yıl

Kurum İletişim Faaliyetleri

Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Toplanan Veriler

İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 15 Yıl

 

Silme Yok Etme Anonim Hale Getirme Kayıt Süreci

İşlem tarihinden itibaren 3 yıl

Çalışanlara Yönelik Kurumsal İletişim Faaliyetleri Uyarınca İşlenen Veriler

İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

 

 1. 5. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN VERİ KATEGORİZASYONU

QUA GRANITE tarafından Kanun’un 10. Maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek şirketimizin kişisel veri işleme amacı doğrultusunda kanunun 5.ve 6. Maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun şekilde aşağıda belirtilen kişisel veri kategorileri işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Özlük Bilgileri
 • Finans Bilgileri
 • Mesleki Deneyim Bilgileri
 • Hukuki İşlem Bilgileri
 • Müşteri İşlem Bilgileri
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler
 • Sağlık Bilgileri
 • Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlara İlişkin Bilgiler
 • Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
 • Pazarlama Bilgileri
 • Biyometrik Veriler (Parmak İzi)
 • Diğer Bilgiler (Aile Bilgileri, Ziyaretçi Bilgileri, Araç Plaka Bilgileri vb.)

 

 1. 6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

İşlenen kişisel veriler, ürün ve hizmetlerimizin türü ve niteliğine göre değişebilmektedir. Kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofislerimiz, çağrı kayıtlarımız, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz şube ve bayiler ile benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplayabilmekteyiz.

Tarafımıza ait ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla, QUA GRANITE yerleşke ve binalarını, şubelerini ve mağazalarını fiziken ziyaret ettiğinizde veya çağrı merkezini kullandığınızda, internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital mecraları ziyaret ettiğinizde veya QUA GRANITE tarafından düzenlenen etkinlik, seminer, organizasyon, eğitim gibi faaliyetlere katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 1. 7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel Verileriniz QUA GRANITE tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında aşağıda düzenlenen ana amaçlar ve ona bağlı alt amaçlar dâhilinde işlenmektedir;

7.1. İnsan kaynakları politikası ve süreçlerinin planlanması ile icra edilmesi kapsamında;

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sözleşmelerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Unvan değişikliklerinin yapılması
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

 

7.2. Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin kurgulanması ve icra edilmesi kapsamında;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • İç denetim /soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi

 

7.3. Ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için şirket birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • İş ortakları, tedarikçiler ve dış hizmet sağlayıcılarla olan sözleşmelerinin yürütülmesi
 • Bayi sözleşmelerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 

7.4. Şirket stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi ile pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve marka bilinirliği arttırmak kapsamında;

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • Kar ve satış oranlarını arttırmak
 • Şirket ticari menfaatlerini korumak
 • Dijital kanallar diğer mecralar aracılığıyla reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Sosyal Medya ve Basın Yayın Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

7.5. Mal ve hizmetlere ilişkin üretim ve satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

 • Üretim maliyetlerimizin doğru tespit edilmesini sağlamak
 • Pazarda satılabilecek ürünleri ve tasarımları değerlendirmek
 • Ürünlerin satış potansiyelini belirleyerek üretim ve tasarım faaliyetlerine yön vermek
 • Lojistik, sevkiyat ve depo yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirkete temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin yürütülmesi
 • Tedarikçiler, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması
 • Ürün ve hizmetlerin belirlenen standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu denetlemek
 • İmaj ve tasarım çalışmalarının yürütülmesi

 

7.6. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

 • Mal hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Talep/şikâyetlerin takibi

 

7.7. Şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 

7.8. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 

7.9. Çalışanlar için sağlık hizmeti faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında;

 • Meslek hastalığı tespiti ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması

 

7.10. Çalışan ve ziyaretçiler için HES Kodu sorgulaması yapılması kapsamında,

 • COVİD-19 salgınının yayılmasını önlemek
 • Pandemi ile mücadele sürecine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını sağlamak

 

7.11. Halka Arz Süreci ve Yatırım İlişkilerinin Yürütülmesi kapsamında;

 • Ortaklık ile Yatırımcılar Arasında İletişimin Sağlanması
 • Ortaklık ile Yatırımcılar Arasında Yapılan Yazışmalar ile Diğer Bilgi ve Belgelere İlişkin Kayıtların
 • Sağlıklı, Güvenli ve Güncel Olarak Tutulmasını Sağlamak
 • Yatırımcıların Ortaklık Faaliyetleri ve Finansal Durumu Hakkında Sorularının Cevaplanması
 • Şirket Pay Sahiplerinin Ortaklık ile İlgili Yazılı Bilgi Taleplerini Yanıtlamak
 • Genel Kurul Toplantısı ile İlgili Olarak Pay Sahiplerinin Bilgi ve İncelemesine Sunulması Gereken Dokümanları Hazırlamak
 • Genel Kurul Toplantısının İlgili Mevzuata, Esas Sözleşmeye ve Diğer Ortaklık İçi Düzenlemelere Uygun Olarak Yapılmasını Sağlayıcı Tedbirler Alma
 • Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması
 • Kurumsal Yönetim ve Kamuyu Aydınlatma ile İlgili Her Türlü Husus da Dâhil Olmak Üzere Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesini Sağlama
 • Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Ortaklık Yönetim Kuruluna Raporlanması

 

 1. 8. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ŞARTLARI

8.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Alınması: Kişisel veriler kural olarak veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza veri sahibinin ilgili konuda bilgilendirilerek, özgür iradesinin alınmasıyla gerçekleşir. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir:

8.2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

8.3. Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgili kişinin açık rızasının alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

8.4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

8.5. Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi: QUA GRANITE’in veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

8.6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış ve alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak QUA GRANITE tarafından işlenebilecektir.

8.7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

8.8. Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: QUA GRANITE öncelikle kişisel veriyi işlemesi sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler ve kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir, menfaat dengesinin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

 

 1. 9. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

QUA GRANITE özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politika ’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirleyeceği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki şartlarda işler:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

 

 1. 10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

QUA GRANITE veri sahibini kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verileri toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarına ilişkin bilgilendirmekle yükümlüdür. QUA GRANITE aydınlatma yükümlülüğünü sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortamlar kullanılmak suretiyle yerine getirilebilmektedir.

 

 1. 11. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AMACI

QUA GRANITE tarafından işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak, işbu Politikada yer verilen Veri İşleme Amaçları doğrultusunda; yurt içinde ve yurt dışında dış hizmet sağlayıcıları, tedarikçiler, ilgili gerçek kişiler ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk tüzel kişilerine yetkileri kapsamında aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda sayılan koşullardan en az birinin var olması halinde, QUA GRANITE Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dâhil gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri aktarılabilir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 3. Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
 5. Veri Sorumlusunun veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
 7. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
  hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

Kanun’un 8. ve 9. maddesinde yer alan veri işleme şartlarına uygun hareket etmek kaydıyla kişisel verileriniz ayrıca;

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’nin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek amacıyla

 • Dış hizmet sağlayıcılara (Eğitim, sağlık, muhasebe vb. alanlarda hizmet temin etmek amacıyla)
 • Şirket tedarikçilerine (tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla)
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak)
 • Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine (İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak)
 • Basın yayın kuruluşlarına (sosyal medya ve basın yayın faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla)
 • İş birliği içerisinde olduğumuz bankalara
 • Dışarıdan destek alınan hukuk büroları, mahkeme ve diğer resmi-adli merciler ile paylaşılmaktadır.

 

 1. 12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

QUA GRANITE Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verinin niteliğine göre gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almaktadır. Bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta/yaptırmakta olup kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesini, hukuka aykırı olarak açıklanmasını ve aktarılmasını engellenmektedir. Kişisel veri güvenliğine ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin ele geçirilmesi durumunda, QUA GRANITE mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verecektir.

 

 1. 13. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda şirketimiz öncelikle işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit etmektedir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

 1. 14. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

14.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

14.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi, https://qua.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Form’nu doldurarak,

 • Islak imzalı bir nüshasını Söke Organize Sanayi Bölgesi Mah.
  Sokak No: 1 Söke, Aydın adresimize şahsen veya noter kanalı ile ileterek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle quagranite@hs03kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@qua.com.tr adresimize göndererek QUA GRANITE AŞ’ye iletebilirsiniz.

Başvuruda; ad soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numaranız, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız ve talep konunuzun bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru formu doldurmadan hazırlanacak başvurularda bu paragrafta sayılan hususların eksiksiz olarak Şirket’imize iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz tarafından başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle iletilmesini sağlamak adına doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir. (Örneğin kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi ek doğrulamalar istenebilir.)

Başvuruda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve ne geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak talebiniz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir.

Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgiye Kanun’un Dördüncü Bölümünde belirtilen 13, 14 ve 15. maddelerinden ulaşabilirsiniz.

14.3. QUA GRANITE Tarafından Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

QUA GRANITE, Kanun’un 28. Maddesi gereği aşağıda yer alan hallerde veri sahibinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 1. 15. POLİTİKANIN YÜRÜTÜLMESİ

Politikanın yürütülmesinden veri sorumlusu olarak QUA GRANITE, Kanun’a uyum sürecine ilişkin tüm iş ve eylemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden irtibat kişisi sorumludur. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, QUA GRANITE yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

 

 1. 16. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE İLANI

Bu Politika 07/07/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  QUA GRANITE tarafından düzenlenerek 25.06.2018 tarihinde yürürlüğe giren sürümü işbu Politika’nın yürürlük tarihi ile güncellenmiştir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Politika en güncel hali ile www.qua.com.tr sitesinde yayımlanır.

 

 1. 17. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı: QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Mersis Numarası: 0341026431600024

Adresi: Söke Organize Sanayi Bölgesi Mah. 4.Sokak No:1 Söke, Aydın

Telefonu: 0850 888 07 08

Fax: 0850 466 06 60

e-posta adresi: info@qua.com.tr